Rychlé a bezpečné doručení

Info

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti GS GROUP d.o.o.
se sídlem GS Group d.o.o., Habatova 20, 1236 Trzin, Slovenia
identifikační číslo: SI96440627

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GS GROUP d.o.o., se sídlem GS Group d.o.o., Habatova 20, 1236 Trzin, Slovenia, identifikační číslo: SI96440627, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese top.sweetbuy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně platební kartou

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího GS Group d.o.o., Habatova 20, 1236 Trzin, Slovenia, [email protected].

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování GS Group d.o.o., Habatova 20, 1236 Trzin, Slovenia, adresa elektronické pošty [email protected], telefon .

Souhlasím, že vlastník internetového obchodu vepsané údaje použije pro informování o speciálních nabídkách.Kliknutím na „Ukončit svůj nákup“ souhlasím s potvrzením objednávky s povinností platby a s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Soukromí a soubory cookie

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, které věnujeme mimořádnou péči a pozornost. Zajistíme, aby byly ne jen splněny všechny požadavky, ale půjdeme až za hranici potřeby ochrany, jelikož si uvědomujeme citlivou povahu této oblasti.

Provozovatel internetového obchodu mistermega.cz, GS GROUP d.o.o., je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů(č. 101/2000 Sb) povinen chránit osobní údaje svých uživatelů.

Pro potřeby obchodování top.sweetbuy.cz sbírá následující uživatelovy data:

Obchodník pro potřeby poskytování svých služeb nabízí, shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující uživatelovy údaje:

 • jméno a příjmení;
 • doručovací adresy;
 • název firmy, resp. název právnické osoby (pokud je uživatelem právnická osoba);
 • daňové číslo právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou);
 • e-mailovou adresu (uživatelské jméno);
 • kontaktní telefonní číslo;
 • země pobytu;
 • další údaje, které uživatel dobrovolně zadá do formulářů v internetovém obchodě;

Za pravdivost, úplnost a aktuálnost poskytovaných uživateli Obchodník není odpovědný.

Pro potřeby zachování bezpečnosti se zhomažďují také IP adresy, ze kterých uživatelé navštíví internetovou stránku. Každému uživateli je při návštěvě stránky přidělen soubor cookie pro identifikaci a sledování nákupního košíku. Ve Vašem počítači může top.sweetbuy.cz  mimo jiné uložit i jiné soubory cookies, jako např.: identicikační číslo uživatele v zašifrované podobě (pro identifikaci uživatele při příštím nákupu), recenze produktů (aby Jste věděli, které produkty Jste již ohodnotili) a soubory cookies systému Google Analytics (analýza návštěvnosti internetové stránky).

Všechny výše uvedené údaje, s výjimkou souborů cookie, jsou trvale uloženy na serveru mistermega.eu. Soubory cookie jsou uloženy v paměti serveru po dobu trvání návštěvy a po uplynutí jedné hodiny nečinnosti se vymažou. Trvalé soubory cookie jsou uloženy v počítači návštěvníka.

Provozovatel  může údaje v anonymní souhrnné formě použít pro potřeby statistických analýz. top.sweetbuy.cz údaje o uživatelích v žádném případě nebude poskytovat neoprávněným osobám. Přepravní společnosti poskytneme pouze uživatelovy jméno, adresu pro doručení, e-mail a telefonní číslo pro jednodušší kontakt. Uživatelů budeme kontaktovat prostřednictvím komunikačních prostředků pouze tehdy, pokud to uživatel výslovně neodmítne.

Provádění pravidel ochrany osobních údajů

Obchodník má podle Zákona o ochraně osobních údajů spravované osobní údaje podle Pravidel o ochraně osobních údajů.

Všechny osoby zaměstnané u obchůdka, které mají přístup k osobním a jiným údajům uživatelů jsou seznámeny s Pravidly o ochraně osobních údajů a s povinností ochrany osobních a jiných údajů jsou povinny dodržovat tato ustanovení o ochraně důvěrnosti osobních údajů internetového obchodu. Povinnost ochrany osobních a jiných údajů platí neomezeně, také po skončení vztahu s Obchodníkem.

Ochrana dětí

Reklamní zprávy budou jasně viditelné (berouce v úvahu věk) a budou jasně odděleni od her a soutěží. Jakákoliv komunikace určená pro děti bude přiměřená jejich věku a nebude využívat důvěru dětí, nedostatek zkušeností nebo pocit loajality. Poskytovatel nesmí přijímat objednávky od osoby, o kterém ví nebo má podezření, že je dítětem, bez výslovného souhlasu jeho rodičů nebo opatrovníků.

Poskytovatel nesmí akceptovat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Stejně poskytovatel nemůže poskytovat informace od dětí třetí straně kromě rodičů nebo opatrovníků. Poskytovatel nesmí nabízet volný přístup k produktům nebo službám, které škodí dětem.

Mimořádně odhalení osobních údajů

Informace, které mistermega.eu sbírá a zpracovává budou zveřejněny pouze pokud je taková povinnost uvedena v zákoně nebo v dobré víře, že takové jednání je nezbytné pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a na ochranu a realizaci oprávněných zájmů společnosti top.sweetbuy.cz.

Právo na informování

Máte právo dostávat bezplatné informace o vašich osobních údajích, které máme k dispozici, jakož i právo vymazat tyto informace. Pokud máte otázky týkající se odstranění, zpracování nebo použití vašich údajů, kontaktujte nás prosím na: [email protected] nebo nám pošlete žádost o poštou.

Upozornění na stav objednávky: yhrazujeme si právo Vás na poskytnutém telefonním čísle informovat, kdy je objednávka odeslána a jestliže zásilka nebyla převzata od 3-5 dní. Pokud nebude objednávka vyzvednuta více než 5 dní, vyhrazujeme si právo kontaktovat Vás telefonicky na poskytnuté telefonní číslo jako připomínku k vyzvednutí zboží.

Všechny fotografie produktů jsou symbolické a nemusí nutně naznačovat úplné vlastnosti výrobku, mají jen informační charakter!

V případě zadání e-mailové adresy na Facebooku nebo do formuláře na první straně top.sweetbuy.cz, jehož prostřednictvím dostanete slevový kupón na vaši objednávku, uložíme Vaši e-mailovou adresu pro informaci o speciálních nabídkách a akcích internetového obchodu top.sweetbuy.cz . Z databáze příjemců se můžete kdykoli odhlásit zprávou na adresu [email protected] nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit“ ve spodní části propagačních e-mailových zpráv.

Právo, na vyžádání osobních údajů od společnosti GS GROUP d.o.o. jako správce dat:

 • Přístup k osobním údajům a následujícím informacím:
 • účely zpracování,
 • typy osobních údajů, uživatelů nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména uživatelů v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
 • plánovaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období,
 • existence automatizovaného rozhodování včetně tvarování profilů.
 • důvody, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro jednotlivce.
 • Jedna (bezplatná) kopie osobních údajů ve formátu, který specifikuje (pokud je žádost poskytnuta elektronickými komunikačními prostředky a nevyžaduje se jinak, kopie se poskytne v elektronické podobě). Pro další kopie, které žádám, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek, přičemž zohlední náklady.
 • Oprava nepřesných osobních údajů.
 • Omezení zpracování:
 • Nesouhlas přesnosti osobních údajů během období, které umožňuje provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování je nezákonné, a proto jsem žádám o smazání osobných údajů a místo toho vyžaduji omezení jejich užívání,
 • správce osobních údajů je už nepotřebuje ke zpracování, ale potřebuji, aby prosazoval, vymáhání nebo obhájení právních nároků.
 • Vymazání všech osobních údajů (právo na zapomnění), pokud jsou splněny podmínky stanovené v Zákona o obecné ochraně údajů, a zejména při zrušení tohoto souhlasu na zpracování osobních údajů.
 • Výstup osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojem čitelné formě s právem předat tyto informace jinému provozovateli, aniž by mě původní správce v tom omezoval.
 • Ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.
 • Rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování včetně vytvoření profilů s právními účinky ve vztahu k mně nebo podobným způsobem má pro mě významný vliv, pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákoně o ochraně osobních údajů.
 • Právo na podání stížnosti vůči provozovateli, pokud se domnívám, že zpracování mých osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně údajů.

Postup provádění práv

Jsem si vědom, že všechny výše uvedené požadavky týkající se výkonu práv v souvislosti s osobními údaji lze písemně adresovat správci na e-mailovou adresu [email protected].

Jsem si vědom toho, že pro potřeby spolehlivé identifikace v případě výkonu práv osobních údajů může provozovatel ode mne požádat o dodatečné informace a může odmítnout jednat pouze tehdy, pokud prokáže, že mě nedokáže spolehlivě identifikovat.

Jsem si vědom, že na základě mé žádosti, se kterou uplatním svá práva týkající se výše uvedených osobních údajů, musí provozovatel odpovědět bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Informace o souborech cookie

Co jsou cookies a proč jsou nutné?

Soubor cookie je krátký text, který internetová stránka zašle do vašeho prohlížeče při návštěvě. Tímto způsobem Vás internetová stránka rozpozná, pamatuje si informace o vaší návštěvě a poskytnete vám příjemnější a jednodušší online služby. Použitím souborů cookie přizpůsobujeme obsah na našich webových stránkách, zapamatujeme si vaše předvolby a zaznamenáme návštěvu našeho online obchodu. Prohlížení našeho online obchodu s cookies je pohodlnější, rychlejší a efektivnější.

Vy rozhodnete, zda v zařízení povolíte ukládání souborů cookie. Nastavení souborů cookie můžete upravovat a upravovat ve svém webovém prohlížeči.

Informace o nastavení souborů cookie vyberte z prohlížeče, který používáte.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8
 • Safari

Pokud změníte nebo vymažete cookies z prohlížeče, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, pravděpodobně budete muset znovu zakázat cookies. Postup při správě a mazání souborů cookie se liší v závislosti od prohlížeče na prohlížeč. Pokud potřebujete pomoc, můžete se informovat na pomoci uživatelům prohlížeče. Můžete také vypnout sledování Google Analytics kliktuním zde.

Soubory cookie používané na této stránce

Seznam souborů cookie, které používáme

_utmaGoogle AnalyticsUrčeno pro identifikaci uživatele (počet návštěv, první a poslední návštěvy).
_utmbGoogle AnalyticsJe určena k zaznamenávání trvání návštěvy. Zaznamenává přesný čas, kdy uživatel zahájil návštěvu (relace).
_utmcGoogle AnalyticsJe určena k zaznamenávání trvání návštěvy.
_utmzGoogle AnalyticsJe navržen tak, aby zaznamenal, kam uživatel přišel na stránku, který vyhledávača klíčová slova použil, a místo, ze kterého uživatel přistupoval.
_utmvGoogle AnalyticsPro segmentaci uživatelů.
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gateFacebookZvýšit spolupráci našich uživatelů prostřednictvím sociálních sítí,analýzu prodeje a opětovného cílení uživatelů.
delivery

Rychlé a bezpečné doručení

Doručení je běžně uskutečněno během 3-5 pracovních dnů, záleží na datu objednávky.

eu

EU obchodník

Jsme k dispozici v 16 zemích EU.

badge

100% garantovaná satisfakce

Pokud nejste s produktem spokojení, můžete ho vrátit během 14 dnů.